thumbs
นางสาววนิดา คันนู
ปลัดฯรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

thumbs
(ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

thumbs
นายมนต์มนัส เชื่องดี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน

thumbs
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

thumbs
นางสุรีย์พร อุดมลาภ
เจ้าพนักงานพัสดุ

thumbs
นางสาวเย็นฤดี พลเมือง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

thumbs
นายไกรรัตน์ สะกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

thumbs
นายจิรวัฒน์ หงส์วิเศษ
คนงานทั่วไป

thumbs
นางสาวโสภา บัวแสง
จ้างเหมาบริการ ผช.บันทึกข้อมูลกองคลัง

Share on Line
Share on Pinterest