ชื่อ
: นางสาวโสภา บัวแสง
ตำแหน่ง
: จ้างเหมาบริการ ผช.บันทึกข้อมูลกองคลัง
โทรศัพท์
: