ศูนย์ยุติธรรมชุมชน

          คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังแสง

1. นางสาววนิดา คันนู

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

2. นางสาววิลัยวรรณ์ ประภาสพรชัย

ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ

3. พันตำรวจตรีสมศักดิ์ เย็นเหลือ

ตำแหน่ง กรรมการ

4. นายสัญชาย ดีมาก

ตำแหน่ง กรรมการ

5. นางสาวสุธัญญา สว่าง

ตำแหน่ง กรรมการ

6. นายทวี รัตนบุตร

ตำแหน่ง กรรมการ

7. นายบุญธรรม กองหล้า

ตำแหน่ง กรรมการ

8. นายวิเชียร แสงดี

ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ

Share on Line
Share on Pinterest