ชื่อ
: นางสาววนิดา คันนู
ตำแหน่ง
: ปลัดฯรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์
: