บุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง
 

นายสนธยา  หิงพุดซา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายเสวียน  ละออง
อาสาสมัครกู้ชีพ

นายบุญมี  บุญทัน
อาสาสมัครกู้ชีพ

 

นายถนอม เห็มวิจิตร
อาสาสมัครกู้ชีพ

นายศิวกร  สำรี
อาสาสมัครกู้ชีพ

นายสุนันโท มูลมณี
อาสาสมัครกู้ชีพ

 

 

Share on Line
Share on Pinterest