กองช่าง
          มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ถนน อาคาร สะพาน แหล่งน้ำ ฯลฯ งานการประมาณ การค่าใช้จ่ายตามโครงการ งานควบคุมอาคาร งานก่อสร้าง งานผังเมือง งานซ่อมบำรุงทาง อาคาร สะพาน แหล่งน้ำ งานควบคุม การก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงในกิจการประปา จัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 งาน คือ

1. งานก่อสร้าง  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
         - งานก่อสร้างและบูรณาการ 
         - งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน ทางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ 
         - งานก่อสร้างและบูรณะโครงการพิเศษ 
         - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
         - งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
         - งานควบคุมการก่อสร้างถนน สะพาน รางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ 
         - งานธุรการประจำส่วนโยธา 
         - งานควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
         - งานจัดทำบันทึกข้อมูลทางด้านการก่อสร้าง 
         - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2. งานผังเมือง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
         - งานสำรวจและแผนที่ 
         - งานควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
         - งานการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง 
         - งานด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของจังหวัด 
         - งานด้านการอนุรักษ์ทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         - งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

Share on Line
Share on Pinterest