สำนักปลัด
          มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบัญญัติและข้อบังคับตำบล การประชุมสภา การจัดทำระเบียนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างพนักงานจ้าง การเลือกตั้ง งานเกี่ยวกับกฎหมายและคดี การประนีประนอม ข้อพิพาทต่างๆ งานส่งเสริมการเกษตร การท่องเที่ยว การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาในหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน คือ

1. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
         - งานสารบรรณ 
         - งานตรวจสอบภายใน 
         - งานบริหารงานบุคคล 
         - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร 
         - งานประชาสัมพันธ์ 
         - งานอาคารสถานที่ 
         - งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
         - งานสนับสนุนและบริการประชาชนงานรัฐพิธี 
         - งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ 
         - รายงานการประชุมสภา 
         - งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภา 
         - งานการประชุมพลังมวลชนอื่นๆ 
         - งานอำนวยการและประสานราชการ 
         - งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา 
         - งานเลือกตั้งสมาชิกสภา 
         - งานข้อมูลเลือกตั้ง 
         - งานชุมชนสัมพันธ์ 
         - งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภา 
         - งานคุ้มครองและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการและสถานที่สาธารณะ 
         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รบมอบหมาย 

2. งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
         - งานนโยบายและแผนพัฒนา 
         - งานวิชาการ 
         - งานงบประมาณ 
         - งานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
         - งานประชาสัมพันธ์ขององค์กร 
         - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
         - งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ 
         - งานโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล 
         - งานประสานโครงการฝึกอบรม 
         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

3. งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
         - งานกฎหมายและคดี 
         - งานนิติกรรมและสัญญาต่างๆที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย 
         - งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
         - งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
         - งานระเบียบการคลัง 
         - งานวินิจฉัยปัญหากฎหมาย 
         - งานข้อบัญญัติและระเบียบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนไก่ดี 
         - งานให้คำปรึกษาทางกฎหมายและคดีแก่เยาวชน 
         - งานสอบสวนตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ 
         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

Share on Line
Share on Pinterest