thumbs
นางสาววนิดา คันนู
รักษาการผู้อำนวยการ
กองการศึกษา

thumbs
นายทนงศักดิ์ บูรภักดิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

thumbs
นางปิยวรรณ ฐานะวัน
ครู ค.ศ.1
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหูลิง)

thumbs
นางบังอร ฤทธิ์วิชัย
ผู้ดูแลเด็ก
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนข่า)

thumbs
นางธัญชนก สะบก
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Share on Line
Share on Pinterest