ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดขอนแก่น

สังกัดศูนย์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง

 

ที่

ชื่อ-สกุล

ศูนย์ อปพร.ต้นสังกัด

เบอร์โทร

1

นายถาวร

วิชัย

ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.

043-000348

2

นายเหลี่ยม

ละออง

รองประธานศูนย์ อปพร.

0847947234

3

นายบุญจันทร์

ไพรศรี

รองประธานศูนย์ อปพร.

043-000348

4

นางสาววนิดา

คันนู

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.

043-000348

5

นางวงษ์เดือน 

ศรีคุ้ม

ประธาน อปพร.

0913756613

6

นายสนธยา 

หิงพุดซา

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร.

08518440047

7

นายสัญชาย 

ดีมาก

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร.

0622924941

8

นายอนุศักดิ์ 

แสนจู

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร.

0851990929

9

นางสาวจิรวรรณ 

สะเดา

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร.

0894184266

10

นายไกรรัตน์ 

สะกิจ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร.

0857447635

11

นายจิระวัฒน์ 

หงษ์วิเศษ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร.

0903493379

12

นายไพจิตร 

กระแสร์

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร.

0819393068

13

นางสาวโสภา 

บัวแสง

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร.

0849553283

14

นายจักรพงษ์ 

กองหล้า

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร.

0887280586

15

นายธัชชัย 

แต้มชัยภูมิ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร.

08/55329275

16

นายพิทักษ์ 

สะหาย

อปพร.

0885093422

17

นางเทพภิทัก 

แรงดี

อปพร.

0857393107

18

นางพนิดา 

สีหราช

อปพร.

0903901156

19

นางชนิดา 

ประกอบสุข

อปพร.

0963589928

20

นางวิชิต 

ละออง

อปพร.

0879013012

21

นายสาคร 

คงเสนะ

อปพร.

04300348

22

นายสาคร 

เหล่ามะโฮง

อปพร.

0892922580

23

นายสมจิตร 

เทพวงค์

อปพร.

0856452849

24

นายนิคม 

วงษ์หมากเห็บ

อปพร.

0964277861

25

นายรำไพ 

เมตมาตร

อปพร.

0957764113

26

นายนวย 

ภูหลักด่าน

อปพร.

089274858

27

นายนู 

ลุนบง

อปพร.

04300348

28

นายสุภาพ 

ปาไข

อปพร.

0970216051

29

นายช่างหลี 

ทองหล่อ

อปพร.

0964263613

 

Share on Line
Share on Pinterest