ชื่อ
: นางบังอร ฤทธิ์วิชัย
ตำแหน่ง
: ผู้ดูแลเด็ก
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนข่า)
โทรศัพท์
: