วันที่ หมวดหมู่ รายการ
22 พ.ย. 2561 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 พ.ย. 2561 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแพสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านหนองยายเกลี้ยง หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 พ.ย. 2561 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแพสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านหนองยายเกลี้ยง หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 พ.ย. 2561 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างแพสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านหนองยายเกลี้ยง หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ต.ค. 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 2,หมู่ 8
22 ต.ค. 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ
22 ต.ค. 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างแพสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านหนองยายเกลี้ยง หมู่ 5
18 ก.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง Asphaltic Concrete (สายบ้านโซ่ง - บ้านหูลิง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.ย. 2561 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง Asphaltic Concrete (สายบ้านโซ่ง - บ้านหูลิง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.ย. 2561 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง Asphaltic Concrete (สายบ้านโซ่ง - บ้านหูลิง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ส.ค. 2561 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง Asphaltic Concrete (สายบ้านโซ่ง - บ้านหูลิง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest