วันที่ หมวดหมู่ รายการ
19 เม.ย. 2562 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 2,หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 เม.ย. 2562 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 2,หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มี.ค. 2562 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 2,หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ก.พ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านวังแสง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ม.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 ม.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างค่าปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน จำนวน 420,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โดยรื้อหลังคาเดิมและเปลี่ยนหลังคาใหม่พร้อมทั้งอุปกรณ์อื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ม.ค. 2562 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 ม.ค. 2562 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ธ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหูลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ธ.ค. 2561 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวารสารหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ธ.ค. 2561 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหูลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ธ.ค. 2561 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหูลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ธ.ค. 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างออกแบบอาคารจอดรถ
17 ธ.ค. 2561 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ธ.ค. 2561 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหูลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ธ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 ธ.ค. 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
29 พ.ย. 2561 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 พ.ย. 2561 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 พ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแพสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านหนองยายเกลี้ยง หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest