วันที่ หมวดหมู่ รายการ
30 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 2 จุด ฝายชะลอน้ำ จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ก.ย. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อขอจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับประปา สารส้ม,คลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบ้านโคกพระ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังแสงใต้ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มิ.ย. 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางโดยเสริมผิวลาดยาง Asphal tie Concrate
24 มิ.ย. 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงบ้านนายทอง สะบก) หมู่ที่ 8
24 มิ.ย. 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงบ้านนายโสวัตร) หมู่ที่ 8
24 มิ.ย. 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางโดยเสริมผิวลาดยาง Asphal tie Concrate บ้านโนนคำมี หมู่ที่ 9 จำนวน 2 ช่วง
20 มิ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงหน้าบ้านนายทอง สะบก) หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงหน้าบ้านนายโสวัตร) หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 มิ.ย. 2562 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 มิ.ย. 2562 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 พ.ค. 2562 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 2,หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest