วันที่ หมวดหมู่ รายการ
4 พ.ย. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างจ้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 พ.ย. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ต.ค. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหูลิง หมู่ที่ 2
6 ต.ค. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านโคกพระ หมู่ที่ 4
30 ก.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ก.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ก.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านโนนข่า หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ม.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำแบบครึ่งท่อน บ้านหนองยายเกลี้ยง หมุ่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ม.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำแบบครึ่งท่อน บ้านหนองยายเกลี้ยง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ธ.ค. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 7 บ้านห้วยยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างขุดลอกทางน้ำเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาไว้ใช้ในการอุปโภค-บริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ธ.ค. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาปฏิบัติงานอาสาสมัครกู้ชีพ (นายเสวียน ละออง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ธ.ค. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบประปา ม.7 บ้านห้วยยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ธ.ค. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุฃอุปกรณ์ระบบประปา ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุฃอุปกรณ์ระบบประปา ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบประปา ม.7 บ้านห้วยยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ต.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest