ชื่อ
: นางสาววนิดา คันนู
ตำแหน่ง
: ปลัดองค์การบริหารส่วน ตำบลวังแสง
ปฏิบัติหน้าที่แทนนายก อบต.วังแสง
โทรศัพท์
: