ชื่อ
: นางสาววนิดา คันนู
ตำแหน่ง
: ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลวังแสง
โทรศัพท์
: