ชื่อ
: นายสมาน หนันมาก
ตำแหน่ง
: จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
โทรศัพท์
: