ชื่อ
: นางสาวจิรวรรณ สะเดา
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์
: