ชื่อ
: นายไพจิตร กระแสร์
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์
: