ชื่อ
: นายศักดา กระพี้แดง
ตำแหน่ง
: ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์
: