thumbs
นางสาววนิดา คันนู
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลวังแสง

thumbs
นายสัญชาย ดีมาก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง

thumbs
นางสาวสุธัญญา สว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด

thumbs
นายวุฒิชัย สาคุณ
นักพัฒนาชุมชน

thumbs
นายโชคบดินทร์ ภักดีนาครัตน์
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน

thumbs
นายอนุศักดิ์ แสนจู
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

thumbs
(ว่าง)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

thumbs
นายสนธยา หิงพุดซา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติงาน

thumbs
นายวิเชียร แสงดี
นิติกรปฏิบัติการ

thumbs
นางระเบียบ สงจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Share on Line
Share on Pinterest