คำสั่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง ที่ 2 /2562 เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานให้แก่รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Share on Line
Share on Pinterest