คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบสวังแสง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการผู้อำนวยการกองคลัง ที่ 34/2562 13 ก.พ.64

Share on Line
Share on Pinterest