คำสั่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง ที่ 1/2563 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของภายในสำนักงานปลัด 28 ก.ย.63

Share on Line
Share on Pinterest