คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่ 36/2562 13 ก.พ.63

Share on Line
Share on Pinterest