คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง ที่ 35/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 13 ก.พ.62

Share on Line
Share on Pinterest