คำสั่งองค์การบริหรส่วนตำบลวังแสง ที่ 11/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 15 ม.ค.61

Share on Line
Share on Pinterest