คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง ที่ 108/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 27 เม.ย.59

Share on Line
Share on Pinterest