คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง ที่ 109/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง 27 เม.ย.59

Share on Line
Share on Pinterest