ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest