ขอความร่วมมือให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ตอบแบบสำรวจ การประเมินของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.)

อบต.วังแสง  ขอความร่วมมือให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ซึ่งหมายถึง บุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  ห้างร้านหรือหน่วยงานภาครัฐอื่นที่มีการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐนั้น ๆ โดยอาจเป็นการติดต่อตั้งแต่เรื่องขอข้อมูล  การขอรับการบริการ  หรือเรื่องที่มีมูลค่ามาก เช่น การประมูลสัมปทาน  การขอใบอนุญาต  รวมถึงบุคคล  นิติบุคคล  บริษัท  ห้างร้านที่เป็นคู่สัญญา  หรือร่วมยื่นขอเสนอโครงการ  จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐภายในปีงบประมาณ 2561 เข้าดำเนินการตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามแบบสำรวจการประเมินของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561  ในเวปไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/iit/rtoz3o

Share on Line
Share on Pinterest