โครงการพัฒนาฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน หลักสูตร การสาน ถาด กล่อง และตะกร้าจากเส้นพลาสติก

โครงการพัฒนาฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน หลักสูตร การสาน  ถาด  กล่อง และตะกร้าจากเส้นพลาสติก

 

วันที่ 13 สิงหาคม 2563

  การอบรมอาชีพโครงการพัฒนาฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน หลักสูตร "การสาน  ถาด  กล่อง และตะกร้าจากเส้นพลาสติก" ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง

Share on Line
Share on Pinterest