การประชุมเพื่อขับเคลื่อนรณรงค์จัดการขยะ กระตุ้นสังคมตระหนักภัยปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ต้นเหตุปัญหาเกิดภาวะโลกร้อนทำอากาศวิปริตแปรปรวน

การประชุมเพื่อขับเคลื่อนรณรงค์จัดการขยะ กระตุ้นสังคมตระหนักภัยปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ต้นเหตุปัญหาเกิดภาวะโลกร้อนทำอากาศวิปริตแปรปรวน

 

วันที่ 24 สิงหาคม 2563

          อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ในตำบลวังแสง  ประชุมเพื่อขับเคลื่อนรณรงค์จัดการขยะ กระตุ้นสังคมตระหนักภัยปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ต้นเหตุปัญหาเกิดภาวะโลกร้อนทำอากาศวิปริตแปรปรวน

Share on Line
Share on Pinterest